Hotărârea nr. 5/1993

APROBARE DECONTARE CHELTUIELI EFECTUATE DE SC SCALA SA, SC INSTALATII TRUST SA SI SC PROIECT SA PENTRU EDIFICARE IMOBIL DIN STR. D.GHEREA 300 M.P.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 5

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând referatul Serviciului tehnic investiţii nr. 2214/1993, prin care se propune a se aproba decontarea de către municipiu a cheltuielilor efectuate de S.C. SCALA S.A., S.C. INSTALAŢII TRUST S.A. şi S.C. PROIECT Braşov S.A.  pentru construirea unei vile experimentale, imobil situat pe str. Dobrogeanu Gherea f.n. pe un teren în suprafaţă de 300 m.p. proprietatea municipiului, urmând ca şi imobilul respectiv să devină proprietate privată a municipiului;

Având în vedere că în municipiul Braşov sosesc frecvent delegaţii oficiale din ţară şi străinătate, iar cazarea la hoteluri este foarte costisitoare, atât pentru Consiliul Municipal cât şi pentru Prefectură şi Consiliul Judeţean;

Văzând că există posibilitatea decontării acestor cheltuieli din fondurile obţinute din vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie aflate în curs de edificare, urmând ca situaţiile de lucrări care însumează peste 37 de milioane să fie verificate de experţi şi specialişti în construcţii din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă decontarea de către Asociaţia "Comprest-Proiect" S.A. din sumele încasate din vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie din blocurile C4-C7 a cheltuielilor efectuate de S.C. SCALA S.A., S.C. INSTALAŢII TRUST S.A. şi S.C. PROIECT Braşov S.A., pentru edificarea imobilului situat în str. Dobrogeanu Gherea f.n. pe terenul înscris în C.F. 1 Braşov, sub nr.top. 6632/2/1/1 în suprafaţă de 300 m.p., proprietatea municipiului.

ART. 2. Decontarea integrală a cheltuielilor, până la limita maximă de 37 milioane lei, se va face numai după verificarea de către o comisie numită prin dispoziţia primarului a documentaţiei de construcţie şi stabilirea cu exactitate a cheltuielilor efectuate.

             După decontare, construcţia trece în proprietatea municipiului Braşov.

ART. 3. Direcţia economică, Serviciul tehnic investiţii şi Asociaţia Comprest-Proiect S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                       CONSTANTIN  IVASIUC