Hotărârea nr. 49/1993

MODIFICAREA DECIZIEI NR.87/14.01.1992

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 49

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Biroului Patrimoniu, înregistrat sub nr. 10843/1993, prin care se propune atribuirea către Parohia Biserica Ortodoxă Română - Braşovul Vechi III Bartolomeu a unei suprafeţe de 400 m.p. teren,

Având în vedere că prin Decizia nr. 87 din 14 ianuarie 1992 s-a atribuit acestei Parohii o suprafaţă de 1.225,60 m.p., dar prin mutarea amplasamentului iniţial terenul atribuit este insuficient,

Văzând dispoziţiile Decretului Lege nr. 126/1990,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se modifică Decizia nr. 87 din 14 ianuarie 1992 a Primăriei Municipiului Braşov, în sensul că se atribuie Parohiei Biserica Ortodoxă Română - Braşovul Vechi III - Bartolomeu şi terenul situat în cartierul Bartolomeu Nord, la intersecţia străzilor Lungă şi Gheorghe Doja, cu nr.top. 11230/1/49/2, în suprafaţă de 400 m.p.

ART. 2. Biroul Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               ION  TOPOLOG