Hotărârea nr. 47/1993

APROBAREA STUDIULUI PRIVIND ORGANIZAREA PARCARILOR PE RAZA MUN. BRASOV.

 

 H O T Ã R Â R E A   NR 47

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă studiul privind organizarea parcărilor pe raza municipiului Braşov, conform proiectului 28059/1992 întocmit de Societatea Comercială "Proiect" S.A. Braşov, care se anexează şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Serviciile Amenajare Teritoriu, Tehnic Investiţii şi Gospodărie Comunală vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           LADISLAU  SZENTE

 

                                                                                                                                                              ANEXA PR. NR. 28059

ORGANIZAREA PARCÃRILOR ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

ETAPA I - FAZA STUDIU

MEMORIU TEHNIC

               1.1. GENERALITÃŢI

Municipiul Braşov este situat în partea centrală a ţării, în interiorul arccarpatic, la circa 180 km de Capitală, fiind un important nod de comunicaţii rutiere şi feroviare.

Reşedinţă de judeţ, are o populaţie de peste 327.000 locuitori, care-l situează pe locul patru pe ţară.

Zonă puternic industrializată, cuprinde un teritoriu de circa 1.300 km.p. şi concentrează 67% din populaţie şi 75% din forţa de muncă a judeţului.

                1.2. CARACTERISTICI COMPOZIŢIONALE

În ansamblu, Municipiul Braşov prezintă o formă adunată, determinată de dezvoltarea sa istorică şi limitele naturale privind extinderea în teritoriu.

Caracteristic pentru compoziţia actuală este în primul rând modul în care acesta s-a mulat după formele de relief în căutarea celor mai bune terenuri pentru dezvotarea sa, ajungând în prezent ca dealurile Cetăţuia, Morilor, Warthe, Melcilor, Tâmpa să facă parte organică din el şi să-l influenţeze direct în toate funcţiunile sale.

Reţeaua stradală este specifică unei aşezări dezvoltate la întretăierea unor importante căi  de comunicaţie, exceptând partea istorică a oraşului în care trama stradală trădează concepţiile medievale de formare a zonei, întreaga circulaţie majoră se axează pe traseele unor drumuri naţionale de mare importanţă care traversează oraşul de la un capăt la altul.

Reţeaua rutieră teritorială are o configuraţie ramificată concentrată asupra municipiului Braşov, prin care principalele direcţii tranzitează chiar prin centru, din lipsă de artere ocolitoare.

Lipsa locurilor de parcare în zonele de intrare cât şi a terenurilor libere care să permită realizarea de platforme de parcare la sol, conducere la necesitatea de astudia alte posibilităţi de parcare în zonele aglomerate (subteran sau suprateran etajate).

               1.3. STUDII ŞI PREVEDERI DIN DOCUMENTAŢIILE ANTERIOARE

În anul 1968, în cadrul fostului I.P.C.S. Bucureşti s-a elaborat un studiu de circulaţie generală pr. nr. 195/320.

Acest studiu constituie un plan directiv în dezvoltarea oraşului Braşov. În capitolul referitor la parcări sunt numai recomandări pentru întocmirea proeictelor de detaliu pe zone.

                - În anul 1980, la comanda C.P.J. Braşov s-a întocmit proiectul nr. 1779 (de către I.S.L.G.C. - Bucureşti) "Studiu de circulaţie generală şi transport în comun în municipiul Braşov".

În studiul respectiv, la capitolul 3.5. după analiza indicelui de monitorizare s-a recomandat construirea unor parcaje denivelate, care să deservească mai multe unităţi econmice, astfel ca necesarul de locuri de parcare să nu conducă la ocuparea unei suprafeţe de sol prea mare.

În anul 1991, la comanda Primăriei Municipiului Braşov, "PROIECT" BRAŞOV S.A. întocmeşte proiectul nr. 27045 Parkinguri etajate în Braşov.

Conform acestui proiect s-au propus 7 amplasamente pentru parcări subterane, după cum urmează:

 • amplasament Gară călători Braşov;
 • amplasament Sală polivalentă (piscină);
 • amplasament Complex comercial "Astra";
 • amplasament Piaţa agroalimentară "Astra";
 • amplasament Spitalul Militar;
 • amplasament Hotel "Aro-Palace";
 • amplasament teren sport Liceu "Adrei Şaguna".

Analizând studiile amintite, pentru perspectiva anului 2000, gradul de motorizare s-a calculat la norme de 1 loc de parcare la 5 apartamente, considerând o creştere de 10 la mie a populaţiei.

Nu s-au efectuat calcule referitoare la necesarul locurilor de parcare, posibilităţile de amplasare, organizarea de categorii, creşterea sau scăderea indicilor de motorizare.

Calculele efectuate au fost dispersate pe cartiere sau zone de locuit restrânse.

Referitor la situaţia existentă a locurilor de parcare amplasate pe străzi se pot concretiza următoarele:

- prin grija Primăriei s-au identificat posibilităţile de parcare pe străzi şi trotuare.

Însumând locurile de parcare existente şi comparând cu numărul autoturismelor aflate în proprietate se constată o rezervă de circa 130 locuri de parcare pe străzile din centrul istoric.

                1.4.ZONE PENTRU LOCUINŢE ŞI INDICELE DE MOTORIZARE

Schiţa de sistematizare în vigoare a municipiului Braşov, în toate variantele propuse, sectorizează oraşul în patru zone, astfel:

 • SECTORUL I, în suprafaţă de 386,0 ha, cuprinde partea  de sud-est a municipiului, cu cartierele Noua-Dârste, Astra, Hărman-Zizin şi Valea etăţii, Florilor, Kreiter.
 • SECTORUL ii, în suprafaţă de 183,4 ha, cuprinde partea de nord a oraşului, cu cartierele Tractorul şi Bartolomeu (peste liniile de cale ferată).
 • SECTORUL III, în suprafaţă de 178,0 ha, cuprinde zona centrală a oraşului, cu zonele Mihai Viteazul, Aurel Vlaicu, Centrul Civic şi Zona Gării.
 • SECTORUL IV, în suprafaţă de 314,2 ha, cuprinde zona de vest, cu cartierele Bartolomeu, Warthe, Prund-Schei (în general oraşul vechi).

La nivelul anului 1990, populaţia pe sectoare se prezenta astfel:

 • SECTORUL I:                                                       cu 173.700 locuitori
 • SECTORUL II:                                                      cu   63.182 locuitori
 • SECTORUL III:                                                     cu   62.800 locuitori
 • SECTORUL IV:                                                     cu   27.500 locuitori

TOTAL: 327.182 locuitori şi 107.790 apartamente.

La începutul anului 1990, în municipiul Braşov erau în total 25.260 autoturisme înmatriculate.

Rezultă un indice de motorizare de un autoturism la 14,7 locuitori, respectiv de un autoturism la 3,5 apartamente.

În luna februarie 1991, numărul autoturismelor înmatriculate era de 32.841, ceea ce reprezintă o creştere de 30% faţă de anul 1989.

Din sondajele de trafic efectuate de "PROIECT" BRAŞOV S.A., în septembrie 1991s-a constatat o creştere a traficului de 2,6 - 3,2  ori faţă de 1989.

De remarcat că spre sfârşitul săptămânii traficul de tranzit a crescut pe penetraţii astfe.
- joi: 33%;

-sâmbătă: 37%;

- duminică: 48%.

Traficul pendular a scăzut duminica (14%) faţă de zilele de lucru de joi şi sâmbăta (19").

În general, traficul emis de oraş şi cel de destinaţie în oraş sunt echilibrate.

Nu este de neglijat apariţia în proprietatea personală a autocamioanelor, a autobuzelor şi a autoutilitarelor.

Până la ora actuală nu avem o situaţie clară a acestor categorii de autovehicule.

După estimările Poliţiei judeţului Braşov, în municipiul Braşov s-au înmatriculat 450 autovehicule de tonaj mare aflate în proprietatea particulară.

Parcarea acestor categorii de autovehicule se face la domiciliul deţinătorilor.

                1.5. PROPUNERI ETAPA I

La baza propunerilor pentru organizarea parcărilor au stat următoarele acte şi documentaţii:

 • comanda beneficiarului, însoţită de tema de proiectare;
 • procesul-verbal al comisiei de circulaţie din data de 14 mai 1992;
 • studiile de circulaţie nr. 195/320 din anul 1968 şi nr. 1779 din anul 1980 întocmite de I.S.L.G.C. Bucureşti;
 • proiect nr. 27041/91 PUD Parkinguri etajate Braşov, întocmit de "PROIECT" BRAŞOV S.A.;
 • schiţa de sistematizare a Municipiului Braşov;
 • studiile topo aflate în arhivele "PROIECT" BRAŞOV S.A.

                 1.5.1. POPULAŢIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, pentru cartierele studiate, conform Direcţiei Judeţene de Statistici Braşov, în urma recensământului din 8 ianuarie 1992.

_____________________________________________________________________________________________

                              Cartierul                                                          Nr. de locuitori                                     % din total

_____________________________________________________________________________________________

 1. Cartirul Noua-Dârste                                                             19.300                                                   6,0
 2. Cartierul Astra                                                                         80.000                                                 24,5
 3. Cartierul Valea Cetăţii                                                           20.700                                                    6,3
 4. Cartierul Florilor-Kreiter                                                        32.800                                                  10,0
 5. Cartierul Noua                                                                        75.000                                                  23,0 
 6. Cartierul Tractorul                                                                  30.000                                                    9,2
 7. Cartierul Bartolomeu Nord                                                   16.482                                                    5,0
 8. Cartierul Bartolomeu Sud                                                     16.700                                                    5,1
 9. Cartierul Centrul Vechi                                                           16.700                                                   5,1    
 10. Cartierul Prund Şchei                                                             10.800                                                   3,3
 11. Cartierul Triaj                                                                              7.500                                                   2,1
 12. Platforma EST (Zizin)                                                                1.200                                                   0,4   

____________________________________________________________________________________________

TOTAL =                                                                                               327.182                                               100,0

____________________________________________________________________________________________

Comparativ cu anii precedenţi, populaţia Municipiului Braşov, la recensământul din anul 1992 a fost mai mică decât cifra raportată de D.J.S. Braşov, în ultimii ani, astfel:

 • Anul 1985                                                                         346.647 locuitori
 • Anul 1987                                                                         355.876 locuitori
 • Anul 1989                                                                         352.640 locuitori
 • Anul 1990                                                                         364.307 locuitori
 • Anul 1992                                                                         327.182 locuitori

Analizând raportul între numărul locuitorilor şi numărul autoturismelor înmatriculate se constată o creştere a gradului de motorizare, astfel:

 • anul 1985 - un autoturism la 15,9 locuitori
 • anul 1987 - un autoturism la 15,3 locuitori
 • anul 1989 - un autoturism la 14,0 locuitori
 • anul 1990 - un autoturism la 11,0 locuitori

Din statisticile întocmite pe străzi, conform anexei 1, numărul locuitorilor de parcare şi garare existente, respectiv numărul autoturismelor pe străzi sunt evidenţiate comparativ cu soluţiile propuse.

Anexa 1 a studiului cuprinde numărul autoturismelor înregistrate la circumscripţia financiară pe străzi (coloana 3) comparativ s-a trecut în coloana 4 numărul locurilor de parcare posibile pe stăzile respective.

Între cele două coloane nu se fac comparaţii deoarece în coloana 4 sunt trecute numai posibilităţile de parcare pe partea carosabilă a străzii sau parţial pe trotuarele aferente.

Coloana 3 cuprinde numărul autovehiculelor  înmatriculate pe străzi. Aproximativ 42% din aceste autovehicule (sursa: Poliţia Judeţului Braşov), sunt garate în interiorul curţilor, deci numărul locurilor de parcare potenţiale creşte cu procentajul respectiv.

Conform temei de proiectare s-a detaliat studiul în centrul istoric şi s-a extins pe arterele principale ale municipiului Braşov.

S-a analizat fiecare stradă în parte, cu posibilităţile reale de parcare, ţinând seama de accese, zone interzise, posilibităţi de manevrare etc.

                1.5.2. MODUL DE ORGANIZARE A PARCÃRILOR PE STRÃZI

Analizând statisticile, evidenţele şi calculele prezentate mai sus s-a propus gruparea parcărilor în trei categorii distincte, şi anume:

A. PARCÃRI CU PLATÃ

B. PARCÃRI CU AUTORIZAŢII PE STRÃZI

C. PARCÃRI PUBLICE

Aceste locuri s-au amplasat de comun acord cu Primăria Municipiului Braşov şi Poliţia Judeţului Braşov, astfel:

                 A. PARCÃRI CU PLATA

 • Poşta centrală                                                                   56 locuri
 • Str. Nicolae Iorga                                                              40 locuri
 • Politehnicii                                                                         26 locuri
 • Sadoveanu                                                                        22 locuri
 • Palatul telefoanelor                                                            9 locuri
 • Complexul "Aro-Palace"                                                 97 locuri
 • Mureşenilor                                                                       78 locuri
 • Armata Română                                                               48 locuri
 • Rectorat                                                                             57 locuri
 • Casa Armatei                                                                   14 locuri
 • Diaconu Coresi                                                               12 locuri
 • Hirscher                                                                            26 locuri
 • Bariţiu                                                                                30 locuri
 • Str. Sfântu Ioan                                                                27 locuri
 • Hotel "Parc"                                                                        9 locuri
 • Hotel "Turist"                                                                    20 locuri
 • Hotel "Capitol"                                                                 48 locuri
 • Piaţa Teatrului                                                                 57 locuri
 • Magazin "Star"                                                                 50 locuri
 • Dinicu Golescu                                                               10 locuri
 • Castelului (transporturi)                                               20 locuri
 • Traian Grozăvescu                                                        50 locuri
 • Lucian Blaga (Fabrica de Stofe)                                 11 locuri

_____________________________________________________________________________________________

TOTAL =                                                                                     817 locuri

Pentru organizarea locurilor de parcare cu plată sunt necesare următoarele lucrări:

 • identificarea şi trasarea pe teren a locurilor de parcare, conform planurilor de situaţie;
 • confecţionarea indicatoarelor de circulaţie conform STAS 1848/1-86 nr. 127 a şi 127 b cu tabelele adiţionale aferente;

Numărul tablelor indicatoare necesare este de 72 bucăţi.

 • Fixarea tablelor de închiriere sau de exploatare;
 • Organizarea pazei pe durata funcţionării;
 • Confecţionarea ceasurilor din suport plastic sau carton, pentru indicarea duratei de parcare. Aceste ceasuri se vor găsi la paznic sau taxator.

B. PARCÃRI CU AUTORIZAŢII PE STRÃZI

În afara zonei centrului vechi, în tema de proiectare s-a cerut şi studierea posibilităţilor de parcare pe arterele principale ale municipiului.

În acest sens, s-au întocmit planurile de situaţie CC-05÷ CC-12, cu indicarea exactă a posibilităţilor de parcare longitudinale pe partea carosabilă a străzilor.

Organizarea parcărilor cu autorizaţii implică următoarele operaţiuni:

 • Confecţionarea indicatoarelor de circulaţie, conform STAS 1848/1-86 nr. 127 a şi 127 b cu tabelele adiţionale aferente;

Numărul indicatoarelor necesare este de 448 bucăţi.

 • Eliberarea autorizaţiilor pe străzi şi zone,
 • Fixarea orei de valabilitate;
 • Fixarea taxei taxei semestriale sau anuale;
 • Organizarea controlului şi aplicarea amenzilor de către Primărie;
 • Tipărirea autorizaţiilor valabile pe străzi;
 • Organizarea posibilităţilor de ridicare a autovehiculelor parcate în locuri nepermise;
 • Indicarea locului unde vor fi depuse autovehiculele ridicate de pe străzi.
 • Numărul locurilor cde parcare cu autorizaţii pe străzi cuprinse în etapa I, însumează 4.207 locuri.

C. PARCÃRI PUBLICE

 • Primăria Municipiului Braşov                                         40 locuri
 • Prefectura Judeţului Braşov                                          32 locuri
 • Magazin "Star"                                                                  75 locuri
 • D.D.P. (strada Castelului)                                               7 locuri
 • Maternitate                                                                        20 locuri
 • Poşta centrală                                                                  42 locuri

_____________________________________________________________________________________________

TOTAL =                                                                                        216 locuri

Organizarea acestor locuri nu implică lucrări speciale.

Indicatoarele de circulaţie existente vor fi reamplasate conform planurilor de situaţie din prezentul studiu.

                1.6. CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI

Proiectantul susţine necesitatea emiterii comenzii pentru etapa a II-a pentru continuitatea lucrării.

Se va avea în vedere tipărirea cât mai urgentă a autorizaţiilor pe străzi, compuse din combinaţii de litere şi cifre.

Pentru realizarea lucrărilor propuse din această etapă, nu este nevoie de un efort financiar mai mare de 3.500.000 lei, iar pentru punerea în aplicare a propunerilor este necesară a perioadă de circa 45 zile.