Hotărârea nr. 42/1993

MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.10/1992 PRIN CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 42

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

Analizând propunerile făcute de R.A. COMPREST, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1992 în sensul sporirii cuantumului amenzilor prevăzute de aceasta;

Având în vedere referatul Serviciului Juridic şi dispoziţiile Legii nr. 10/1982;

În temeiul art. 21 şi 29 din Legea administraţiei publice local nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1992, privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul curăţării, îngrijirii şi păstrării curăţeniei municipiului, conform referatului de specialitate anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Hotărârea nr. 10/1992, cu modificările şi completările făcute, va fi republicată.

ART. 3. Serviciile Secretariat şi Gospodărie Comunală vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            LADISLAU  SZENTE