Hotărârea nr. 41/1993

CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN DE CONSTRUCTIE SITUAT IN POIANA BRASOV 1450 M.P. CATRE RA APA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 41

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 1993,

Analizând referatul nr. 8951 al Biroului de evidenţă, administrare şi exploatare a patrimoniului, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren din Poiana Braşov către R.A. APA Braşov, în vederea construirii contrului de distribuţie şi a unui birou administrativ, întrucât în prezent nu dispun de aceste utilităţi;

Având în vedere dispoziţiile art. 12, litera "b" din Legea nr. 50/1991, privind realizarea construcţiilor;

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unui teren de construcţie situat în Poiana Braşov în suprafaţă de 1437 m.p. către R.A. APA Braşov.

ART. 2. Concesionarea se face pe 99 de ani, iar preţul concesiunii este de 25.000 lei/m.p.

ART. 3. Identificarea terenului şi condiţiile speciale vor fi stabilite prin contractul de concesiune.

ART. 4. Biroul Evidenţă, Administrare şi Exploatare Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          LADISLAU  SZENTE