Hotărârea nr. 40/1993

CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 2 M.P. SITUAT IN CENTRUL CIVIC BL.C7 PT.INSPECTORATUL GEN.AL RADIOCOM.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 40

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 1993,

Analizând referatul nr. 5616/1993 al Serviciului Tehnici-Investiţii, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Centrul Civic al Municipiului Braşov, către Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor, terenul fiind aferent unei încăperi, cumpărată de această instituţie în blocul C7, pentru amenajarea unui Centru de gestionare a frecvenţelor şi control tehnic;

Având în vedere dispoziţiile art. 12, litera "b" din Legea nr. 50/1991, privind construcţiile;

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2 m.p., situat în Centrul Civic, bloc C7, pentru Inspectoratul General al Radiocumunicaţiilor.

ART. 2. Concesionarea se face pe durata de 99 de ani, iar preţul redevenţei este de 28.000 lei/m.p.

ART. 3. Identificarea terenului şi condiţiile speciale vor fi stabilite prin contractul de concesiune.

ART. 4. Biroul Evidenţă, Administrare şi Exploatare Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             LADISLAU  SZENTE