Hotărârea nr. 39/1993

APROBAREA ASOCIERII DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SI S.C BRAVOX SRL (REDACTAREA, TEHNOREDACTAREA SI TIPARIREA UNEI PUBLICATII PROPRI)

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 39

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 1993,

Analizând oferta firmei BRAVOX S.R.L., privind asocierea în vederea redactării şi tipăririi unei publicaţii proprii a Primăriei şi a Monitorului Oficial, prin care să fie aduse la cunoştinţa locuitorilor hotărârile Consiliului Local, precum şi comunicate, anunţuri şi alte infomaţii din domeniul administraţiei publice municipale;

În temeiul art. 21, litera "h", 29, 30 şi 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă asocierea dintre Primăria Municipiului Braşov şi S.C. BRAVOX S.R.L.

Asocierea se face în scopul realizării următoarelor obiective:

  • redactarea, tehnoredactarea şi tipărirea unei publicaţii proprii a Primăriei;
  • tehnoredactarea şi tipărirea Monitorului Oficial al Consiliului Local;
  • conceperea şi tipărirea unor materiale ocazionate de diverse manifestări de interes municpal.

ART. 2. Primăria va asigura spaţiul necesar pentru amenajarea tipografiei.

ART. 3. Contractul de asociere se va prezenta Consiliului Local spre aprobare.

ART. 4. Biroul Protocol - Relaţii Publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           LADISLAU SZENTE