Hotărârea nr. 38/1993

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.308/93 SI APROBAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI D-NA STELA VALEANU

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 38

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 1993,

Analizând referatul Biroului Evidenţă şi Administrarea Patrimoniului înregistrat sub nr. 5803/1993, prin care se propune însuşirea expertizei tehnice nr. 308/1993, întocmită de Biroul local de expertize şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi cetăţeana Stela Văleanu în vederea construirii unui Centru de sănătate în Poiana Braşov;

Având în vedere dispoziţiile Legii fondului funciar;

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76, alin. 3 din Legea admiistraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART.1. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 308/1993 întocmită de Biroul Local de Expertiză Braşov şi în consecinţă se aprobă schimbul de terenuri între Municipiul Braşov şi doamna Stela Văleanu, după cum urmează:

  • Primăria Municipiului Braşov predă doamnei Stela Văleanu terenul situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. la nr. 20.445 Braşov, sub nr. top. 14223/15/2/48/1, în suprafaţă de 719,28 m.p;
  • Doamna Stela Văleanu predă în schimb Primăriei Municipiului Braşov terenul situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. la nr. 6787 Braşov, sub nr.top. 14.204/2/1/3, parcela 3 şi 6% din drumul de acces cu nr.top. 14.204/2/1/5 în suprafaţă de totală de 1099,60 m.p.

ART. 2. În baza prezentei hotărâri părţile vor solicita înscrierea în Cartea Funduară a dreptului de proprietate dobândit prin schimb.

ART. 3. Biroul Evidenţă şi Exploatare Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          LADISLAU  SZENTE