Hotărârea nr. 37/1993

APROBARE PRELUNGIRE PANA LA 31.12.1993 A CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PT. TERENURILE AGRICOLE FARA CONSTRUCTII, DETINUTE DE CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 37

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Biroului Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului, înregistrat sub nr. 5772/1993, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor fără construcţii din municipiul Braşov până la finele anului 1993, majorarea tarifelor de închiriere şi impunerea unor condiţii speciale printr-un contract adiţional pentru evitarea situaţiilor conflictuale;

În temeiul art. 21, literele "f" şi "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1993 a contractelor de închiriere pentru terenurile agricole, fără construcţii, deţinute de categoriile sociale defavorizate (handicapaţi, familii cu mulţi copii, familii sau persoane cu venituri mai mici de 15.000 lei de persoană pe lună, răniţii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţie, luptătorilor participanţi la revoluţie, şomeri).

              Persoanele prevăzute la alineatul precedent vor plăti o taxă anuală de 10 lei/m.p., indiferent de zona în care este situat terenul, iar suprafaţa terenului nu poate depăşi 1.000 m.p.

ART. 2. Pentru celelalte categorii de persoane care deţin terenuri fără construcţii în chirie, suprafaţa acestora se va reduce la maximum 250 m.p., iar taxele anuale sunt diferenţiate pe zone, după cum urmează:

  • Zona A                                      - 100 lei/m.p.
  • Zona B                                      -  90 lei/m.p.
  • Zona C                                      -  80 lei/m.p.
  • Zona D                                      -  70 lei/m.p.

              Zonarea municipiului este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 31 iulie 1992.

ART. 3. Prelungirea contractelor anterioare şi închirierea de noi contracte se face numai după plata taxei pe întregul an 1993 şi dacă beneficiarul se angajează în scris să respecte următoarele condiţii:

a. în cazul revendicării terenului de căre fostul proprietar, în condiţiile Legii fondului funciar, să elibereze terenul;

b. să nu execute pe terenul închiriat nici un fel de lucrări de construcţii;

c. să predea imediat terenul în cazul în care acesta va fi ajutat de documente de sistematizare sau scos la licitaţie pentru concesionare.

                 Nerespectarea clauzelor prevăzute la literele a, b şi c duce la rezilierea imediată a contractului de închiriere.

ART. 4. Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică şi pentru terenurile închiriate odată cu construcţiile.

ART. 5. Terenurile disponibile şi cele care se vor disponibiliza vor fi închiriate cu prioritate familiilor sau persoanelor prevăzute în art. 1 sau altor persoane care nu deţin alte terenuri, cu avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local.

ART. 6. Biroul Evidenţă Patrimoniu şi RIAL R.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          CAROL  ZAKARIAS