Hotărârea nr. 36/1993

REPARTIZAREA PASUNILOR PE SPECII DE ANIMALE SI BENEFICIARI, CF. ANEXEI 1 SI STABILIRE TAXA DE PASUNAT.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 36

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Serviciului de Amenajare a Teritoriului prin care se propune organizarea păşunatului pe anul 1993, pe păşunile proprietatea privată a municipiului;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor şi ale Legii fondului funciar nr. 18/1991,

În temeiul art. 21, litera "m", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă repartizarea păşunilor pe specii de animale şi beneficiari, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se stabilesc taxele de păşunat pentru anul 1993, diferenţiat în funcţie de categoria de fertilitate a păşunilor, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Taxele de păşunat se achită de către beneficiari la data încheierii contractelor, prin Casieria Primăriei.

ART. 3. O dată cu încheierea contractelor pentru păşuni se vor stabili şi lucrările de curăţire şi fertilizare a păşunilor, care cad în sarcina beneficiarului de contract.

ART. 4. Folosirea necorespunzătoare a suprafeţelor de păşune sau degradarea unor terenuri sau culturi învecinate, atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute în Legea fondului funciar nr. 18/1991.

ART. 5. Pentru introducerea animalelor pe păşune fără plata taxelor de păşunat, nerespectarea limitelor păşunilor sau lăsarea animalelor nesupravegheate, se percepe o taxă de gloabă, după cum urmează:

- pentru bovine şi cabaline                                                             -  10.000 lei/cap.

- pentru o turmă de ovine                                                               - 100.000 lei.

               În taxele respective se adaugă contravaloarea daunelor provocate.

ART. 6. Suprafeţele de păşune rămase după asigurarea necesarului pentru deţinătorii de bovine din municipiu şi obştile Schei şi Stupini vor fi închiriate prin licitaţie publică.

ART. 7. Serviciul Amenajarea Teritoriu şi Biroul Patrimoniu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        CAROL  ZAKARIAS