Hotărârea nr. 35/1993

REGULAMENTUL PRIVIND MODALITATEA DE INTRODUCERE IN LEGALITATE A CONSTRUCTIILOR REALIZATE FARA FORME LEGALE ANTERIOR APARITIEI L.50/1991, CF.ANEXEI

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 35

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism, prin care se fac propuneri privind modalitatea de introducere în legalitate a construcţiilor realizate fără forme în perioada anterioară apariţiei Legii nr. 50/1991,

Având în vedere dispoziţiile Codului civil, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi prevederile Planului Urbanistic General,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de introducere în legalitate a construcţiilor realizate fără forme legale, anterior apariţiei Legii nr. 50/1991, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Serviciile Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                       CAROL  ZAKARIAS