Hotărârea nr. 33/1993

APROBAREA STATUTULUI SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPALIA SRL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 33

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

În temeiul art. 21, litera "h", 29 şi 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă statutul Societăţii Comerciale "MUNICIPALIA" S.R.L., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Secretarul Consiliului Local al Municipiului Braşov vor face demersurile necesare la Judecătorie şi Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS

 

 

 

S T A T U T

C A P I T O L U L    I

DENUMIRE, FORMA JURIDICÃ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Denumirea societăţii comerciale este "MUNICIPALIA" S.R.L. Braşov.

              Toate documentele emise de societate vor avea înscrise firma, emblema, adresa, capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului.

ART. 2. Societatea Comercială "MUNICIPALIA" S.R.L. Braşov este o societate cu răspundere limitată, cu asociat unic - Municipiul Braşov - ca persoană juridică, reprezentată prin primarul municipiului, în baza art. 4, şi 42, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi secretarul Consiliului Local al Municipiului Braşov.

              Societatea Comercială "MUNICIPALIA" S.R.L. este persoană juridică română ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legilor române şi ale prezentului statut.

ART. 3. Sediul social al Societăţii Comerciale "MUNICIPALIA" S.R.L. Braşov  va fi în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, România.

              Prin hotărârea Consiliului Local, societatea îşi poate modifica sediul social şi poate înfiinţa filiale, sucursale, agenţii sau birouri în ţară şi străinătate, cu îndeplinirea formalităţilor legale şi  înscrierea acestora în Registrul Comerţului.

ART. 4. Societatea "MUNICIPALIA" S.R.L. se înfiinţează pentru o durată de 15 ani.

              Durata de funcţionare poate fi prelungită prin hotărârea Consiliului Local cu îndeplinirea formalităţilor legale.

C A P I T O L U L    II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. Societatea Comercială "MUNICIPALIA" S.R.L. fiinţează în scopul executării unor lucrări de interes local municipiu sau terţe persoane fizice şi juridice, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991.

ART. 6. Societatea Comercială "MUNICIPALIA" S.R.L. are următorul obiect de activitate:

 • 5421 - lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă;
 • 5247 - comerţ cu amănuntul cu cărţi, jurnale şi papetărie;
 • 5262 - comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe;
 • 5000 - import-export, reprezentanţă comercială pentru firme străine;
 • 6712 - activităţi de garantare a tranzacţiilor (agenţi financiari);
 • 7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
 • 7012 - cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7020 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7032 - administrarea imobilelor pe bază de contract sau tarife;
 • 7210 - consultaţii în domeniul echipamentelor de calcul; activităţi de proiectare urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice;
 • 7421 - activităţi de proiectare (asigurarea serviciilor de antreprenor general pentru proiectarea şi execuţia de locuinţe, obiective social-culturale, turistice, comerciale, edilitare);
 • 7440 - publicitate;
 • 7481 - activităţi fotografice;
 • 7483 - activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare, traduceri;
 • 9305 - alte activităţi de servicii; înregistrări video şi audio; evaluări de terenuri şi construcţii pentru vânzări, asocieri sau privatizări;
 •            - întocmirea documentaţiilor pentru înstrăinarea şi întabularea de terenuri şi construcţii.

C A P I T O L U L    III

CAPITALUL SOCIAL, PÃRŢILE SOCIALE

ART. 7. Capitalul social se fixează la suma de 100.000 lei (una sută mii lei) şi este împărţit în părţi sociale egale, indivizibile, fiecare în valoare de 5.000 lei.

               Capitalul social este subscris de către asociatul unic şi va fi vărsat interal, în numerar, până la înregistrarea societăţii în contul deschis la bancă, în numele şi la dispoziţia societăţii.

ART. 8. Aportul asociatului unic la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

ART. 9. Mărirea sau micşorarea capitalului social se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, pe baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 10. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

ART. 11. Părţile sociale nu pot fi transmise.

ART. 12. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru numerotat, sigilat şi confirmat ce se păstrează la sediul său.

ART. 13. Asociatul unic - răspunde numai în limita părţilor sociale, obligaţiile societăţii fiind garantate cu patrimoniul ei social.

                Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale asociatului.

               Un creditor al asociatului poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul societăţii care i se va repartiza sau asupra cotei părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii.

C A P I T O L U L   IV

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETÃŢII

ART. 14. Consiliul Local al Municipiului Braşov îndeplineşte funcţiile de conducere a societăţii, având următoarele atribuţii:

a) aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi, numeşte administratorul general;

b) aprobă programul de activitate şi bugetul,

c) aprobă contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii;

d) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de beneficii şi pierderi;

e) aprobă repartizarea beneficiilor;

f) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor, sucursalelor, agenţiilor sau magazinelor;

g) aprobă transferul de părţi sociale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de părţi sociale sau a valorii nominale a acestora;

h) aprobă modificarea sau completarea statutului, transformarea formei juridice a societăţii;

i) hotărăşte privind comasarea, divizarea, lichidarea sau prelungirea duratei de existenţă a societăţii;

j) aprobă regulamentul interior de funcţionare a societăţii;

k) decide cu privire la executarea de reparaţii capitale sau investiţii pentru societate.

ART. 15. Hotărârile Consiliului Local care privesc S.C. "MUNICIPALIA" S.R.L. se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi, cu condiţia ca prezenţa să fie mai mare de jumătate plus unu din numărul consilierilor.

ART. 16. În mod curent, societatea este condusă de un administrator general care are calitatea de angajat, obligaţiile şi răspunsurile acestuia sunt cele stabilite de dispoziţiile referitoare la mandat, precum şi cele speciale, prevăzute în Legea nr. 31/1990.

                Administratorul general este răspunzător de existenţa şi conducerea registrelor cerute de lege, de existenţa reală a investiţiilor pentru societate.

                Administratorul coordonează întreaga activitate tehnică, economică-financiară, activitatea personalului angajat, el reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice.

C A P I T O L U L    V

CONTROLUL SOCIETÃŢII

ART. 17. Gestiunea şi documentele societăţii sunt controlate direct de către Consiliul Local, prin reprezentanţii numiţi de acesta sau organele financiare.

C A P I T O L U L   VI

ACTIVITATEA SOCIETÃŢII

ART. 18. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

               Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.

ART. 19. Angajarea personalului societăţii se face în cadrul schemei de organizare, pe bază de contracte individuale de muncă, de către administratorul general.

                Nivelul salariilor personalului, pe funcţii şi categorii de calificare, se stabileşte şi poate fi modificat de Consiliul Municipal.

               Impozitele pe salarii, cota de asigurări sociale, cea pentru fondul de şomaj, precum şi alte obligaţii de plată legale vor fi virate de societate lunar sau la termenele prevăzute de lege.

ART. 20. Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi, la termenele stabilite, bilanţul contabil în conformitate cu Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

ART. 21. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Consiliul Local. Profitul impozabil se determină ca diferenţa între suma totală a veniturilor şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea impozitului se va deduce cota pentru stabilirea fondului de rezervă. Din profitul realizat se va scădea impozitul legal, rezultând profitul societăţii din care se vor plăti dividendele.

                Plata dividendelor cuvenite se va face în termen de cel mult o lună de la aprobarea bilanţului.

ART. 22. În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul Local are obligaţia să analizeze cauzele şi să ia măsuri de recuperare.

C A P I T O L U L    VII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

ART. 23. Societatea se va putea transforma în altă formă de societate prin Hotărârea Consiliului Local şi după obţinerea aprobărilor legale.

                  Pentru constituire, noua societate va îndeplini formalităţile de înregistrare şi publicitate necesare la înviinţarea societăţilor comerciale.

ART. 24. Au ca efect dizolvarea şi dreptul Consiliului Local să ceară lichidarea societăţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) reducerea capitalului social cu cel puţin o treime după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă nu s-a decis completarea capitalului.

ART. 25. Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial.

                După dizolvarea societăţii, administratorul general va trebui să înceapă procedura de lichidare. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţii.

                Dizolvarea şi lichidarea societăţii, din orice cauză, nu constituie un motiv de reziliere anticipată a contractelor cu terţii.

ART. 26. Lichidarea societăţii cuprinde ansamblul activităţilor necesare pentru terminarea operaţiilor în curs, pentru transformarea în numerar a activului, lichidarea pasivului şi, în final, lichidarea valorilor rămase.

                  Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanţ.

                  Lichidatorii vor exercita numai operaţiile prevăzute de lege, pentru orice operaţii comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal şi solidar.

                   După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii vor efectua radierea societăţii din Registrul Comerţului şi vor întocmi bilanţul de lichidare.

C A P I T O L U L    VIII

LITIGII

ART. 27. Ligitiile de orice fel decurgând din executarea şi derularea activităţii Societăţii Comerciale "MUNICIPALIA" S.R.L. sunt de competenţa instanţelor de drept comun din România.

                   Actul s-a redactat şi dactilografiat astăzi, data autentificării la Notariatul de Stat Judeţean Braşov, în 6 (şase) exemplare.