Hotărârea nr. 32/1993

APROBAREA CONSTITUIRII A CINCI COLECTIVE PENTRU CULEGEREA DATELOR SI REDACTAREA CAPITOLELOR DIN STATUTUL MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 32

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 6.054/1993, prin care se propune constituirea unor colective pentru culegerea datelor şi redactarea proiectului de statut al Municipiului Braşov;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 127/1992 prin care s-a aprobat statutul cadru orientativ;

În temeiul art. 21, litera "b" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă constituirea a 5 colective pentru culegea datelor şi redactarea capitolelor din statutul Municipiului Braşov, care vor lucra în următoarea componenţă:

               a. Colectivul pentru culegerea datelor privind dezvoltarea economică şi socială a municipiului, stabilirea domeniului public şi privat:

 • Macovei Augustin, reprezentant al Comisiei 1:
 • Rîşteiu Gheorghe, director Direcţia Economică;
 • Loga Mugur, şef Birou Patrimoniu.

              b. Colectivul pentru culegerea datelor privind coordonatele geografice, delimitarea, dotarea edilitară:

 • Popescu Ion, reprezentant al Comisiei nr. 2:
 • Işa Lucian, şef Serviciu Arhitectură Urbanism;
 • Cincu Daniel, şef Serviciu Amenajare Teritoriu;
 • Comşa Mihai, şef Serviciu Gospodărie Comunală.

              c. Colectivul pentru culegerea datelor privind serviciile publice din municipiu, dotările şi activităţile specifice acestora:

 • Creoşteanu Kristina, reprezentantă a Comisiei 3;
 • Roşca George, şef Serviciu Stare Civilă;
 • Comşa Mihai, şef Serviciu Gospodărie Comunală;
 • Rusu Teodor, şef Corp Control Comercial.

               d. Colectivul pentru culegerea datelor privind populaţia, tradiţiile, instituţiile sociale şi culturale:

 • Păltineanu Monica, reprezentantă a Comisiei 4;
 • Roşca George, şef Serviciu Stare Civilă;
 • Ghiţescu Ioan, şef Serviciu Coordonare Organizare;
 • Loga Mugur, şef Birou Patrimoniu.

             e. Colectivul pentru formularea propunerilor privind conducerea municipiului, acordarea titlului de cetăţean de onoare, organizare a unor referendumuri sau adunări populare, concesionarea sau înstrăinarea unor bunuri din patrimoniu, organizarea acţiunilor de înfrăţire şi colaborare:

 • Benedek Emerik, reprezentantul Comisie 5;
 • Mavrodin Valeria, şef Serviciu Juridic Tutelă;
 • Loga Mugur, şef Birou Patrimoniu;
 • Chirilă Dan, şef Birou Protocol.

ART. 2. Colectivele constituite potrivit art. 1 vor culege datele şi materialele necesare şi vor redacta proiectele capitolelor respective din statut, până la 1 iunie a.c., urmând ca după această dată să se redacteze proiectul final care va fi supus aprobării Consiliului Local.

ART. 3. Centralizarea documentelor redactate de colective se va face de domnul Eugen Ghilean, secretarul Consiliului Local, care va coordona întreaga acţiune.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CAROL  ZAKARIAS