Hotărârea nr. 31/1993

ELIBERAREA DE CATRE R.A.T. BRASOV A UNUI NUMAR DE 159 LEGITIMATII SPECIALE PENTRU CALATORII GRATUITE CU MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 31

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 5080/1993, prin care se propune a se aproba emiterea unor legitimaţii speciale de călătorie pe mijloacele R.A.T. Braşov, pentru un număr de 113 elevi şi 46 de studenţi din Republica Moldova, care studiază în Braşov, pentru anul şcolar 1992 - 1993;

În temeiul art. 21, literele "k" şi "s" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Regia Autonomă de Transport Braşov va elibera un număr de 159 legitimaţii speciale pentru călătorii gratuite cu mijloacele de transport ale regiei, pentru elevii şi studenţii din Republica Moldova cuprinşi în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Legitimaţiile sunt valabile pentru anul şcolar 1992-1993.

ART. 2. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CAROL  ZAKARIAS