Hotărârea nr. 30/1993

COMPLETAREA HOTARARII NR.48/ 7 SEPTEMBRIE 1992 - PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAŢIILE CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 30

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul nr. 5974/1993 al Biroului Spaţiu Locativ şi adresa R.A. RIAL Braşov, înregistrată sub nr. 5847/1993, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii nr. 48/1992 a Consiliului Local, în sensul de a se permite prelungirea pe o perioadă de 1-3 ani a contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, altele decât cele menţionate în art. 3 din hotărârea sus-menţionată;

În temeiul art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 7 septembrie 1992 se completează şi se modifică, după cum urmează:

              a. Alineatul 2 de la art. 3, va avea următorul cuprins:

              "Până la 1 iulie a.c. R.A. RIAL va identifica spaţiile aflate în situaţiile prevăzute la alin.1 şi va solicita primarului rezilierea contractelor în baza H.G. nr. 588/1990, urmând ca spaţiile să fie scoase la licitaţie".

               b. După art. 3, se introduce art. 3.1. care va avea următorul cuprins:

               "3.1. Prin derogare de la dispoziţiile art. 2, contractele de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, altele decât cele cuprinse în art. 3, pot fi prelungite pe o perioadă de 1-3 ani, în următoarele condiţii:

  • pe un an dacă beneficiarul respectă toate condiţiile contractului şi a făcut sau face investiţii pentru modernizare şi întreţinere;
  • pe 2 ani dacă locatarul respectă condiţiile din contract şi se angajează la investiţii asupra spaţiului mai mare de 1 milion;
  • pe 3 ani dacă investiţia asumată este mai mare de 2 milioane.

         În toate cazurile angajamentele asumate se consemnează într-un act adiţional la contractul de închiriere, iar nerespectarea acestuia dă dreptul R.A. RIAL să rezilieze contractul de locaţiune".

             c. Articolul 6 din Hotărârea nr. 48/1992 se modifică şi va avea următorul conţinut:

             "ART. 6. Spaţiile comerciale cu altă destinaţie în care se desfăşoară activităţi preluate în locaţia gestiunii de către agenţi economici înfiinţaţi în baza legii, pot fi închiriate direct acestora dacă respectă destinaţia spaţiului, preia întregul personal, face dovada că nu are litigii cu unitatea de la care a preluat gestiunea, acceptă condiţiile suplimentare cuprinse în art. 4".

ART. 2. Hotărârea nr. 48/1992, cu completările şi modificările făcute prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se o nouă numerotare articolelor.

ART. 3. Direcţia Administraţie Locală şi Biroul Spaţiu Locativ vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS