Hotărârea nr. 3/1993

NUMIREA CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE REGIILOR AUTONOME DE SUB AUTORITATEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.

H O T Ã R Â R E A   NR. 3

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa ordinară la data de 5 februarie 1993;

Analizând referatele Serviciului de Organizare şi Salarizare, înregistrate sub nr. 2579/1993 şi 2683/1993, prin care se propune a se aproba numirea Consiliilor de Administraţie ale Regiilor autonome trecute sub autoritatea Consiliului Local, precum şi a unor împuterniciţi mandataţi în Consiliile Împuterniciţilor Statului la Societăţile Comerciale de interes local;

Având în vedere dispoziţiile art. 12, 13 şi 15 din Legea nr. 15/1990, precum şi ale Legii nr. 78/1992;

În temeiul art. 21 litera "i" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se numesc Consiliile de administraţie ale Regiilor Autonome de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în componenţa prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. În termen de 10 zile de la primirea prezentei hotărâri, Consiliile de administraţie vor numi directorii generali, respectiv directorii, cu avizul prealabil al Primarului, conform legii.

ART. 3. Se împuterniceşte ca mandatat în Consiliul Împuterniciţilor Statului de la Societatea Comercială RECON S.A., domnul consilier Radu Păun.

              Direcţia economică va face demersurile necesare la Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru desemnarea celorlalţi doi împuterniciţi mandataţi, conform prevederilor din anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Direcţia Economică, Regiile autonome şi Societăţile comerciale vizate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CONSTANTIN  IVASIUC