Hotărârea nr. 29/1993

APROBARE PRIN INCREDINTARE DIRECTA FARA LICITATIE PUBLICA A UNOR ACTIVITATI DE GOSPODARIE COMUNALA.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 29

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Serviciului Tehnic-Investiţii, înregistrat sub nr. 5875/1993, prin care se propune încredinţarea directă, fără licitaţie publică, a unor activităţi edilitar-gospodăreşti, de pe raza municipiului, care sunt finanţate din bugetul local, Regiilor autonome COMPREST R.A. şi R.A. APA, întrucât acestea sunt specializate în asemenea lucrări şi deţin reţelele principale de utilităţi ale oraşului,

În temeiul art. 21, litera "l" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă contractarea prin încredinţare directă, fără licitaţie publică, a următoarelor activităţi de gospodărie comunală:

  • a. Cu R.A. COMPREST BRAŞOV

                    - întreţinerea mobilierului urban;

                    - ecarisaj;

                    - întreţinerea ceasurilor publice;

                    - întreţinerea cimitirelor eroilor.

  • Cu R.A. APA BRAŞOV

                     - întreţinerea fântânilor arteziene;

                     - curăţirea recipienţilor stradali.

ART. 2. Serviciul Tehnic-Investiţii şi Serviciul de Gospodărie Comunală vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               CAROL  ZAKARIAS