Hotărârea nr. 28/1993

ABROBAREA PLÃŢII DIN BUGETUL LOCAL A PROIECTELOR DE EXECUTIE PENTRU LUCRARI EDILITARE.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 28

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Serviciului de Gospodărie comunală înregistrat sub nr. 572/1993, prin care se solicită aprobarea pentru executarea şi plata din bugetul local a proiectelor de execuţie pentru o serie de lucrări de reparaţii ş modernizare a reţelei stradale,

În temeiul art. 21, literele "e" şi l", 29 şi 81 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă întocmirea şi plata din bugetul local a proiectelor de execuţie pentru următoarele lucrări edilitare:

  • reparaţie capitală str. Poarta Schei
  • reparaţie capitală str. Carierei
  • reparaţii ziduri de sprijin pe drumul Braşov - Poiana Braşov
  • canalizare pluvială şi betonare str. Macului.

ART. 2. Proiectanţii lucrărilor prevăzute la art. 1 se vor stabili prin licitaţie.

ART. 3. Serviciul de Gospodărie Comunală va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS