Hotărârea nr. 27/1993

VIRAREA DE CÃTRE ASOCIAŢIA "COMPREST R.A. - PROIECT BRAŞOV S.A." A FONDURILOR REZULTATE IN URMA ACŢIUNILOR DE CONCESIONARE A TERENURILOR ŞI VÂNZAREA CONSTRUCŢIILOR NETERMINATE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 27

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 6232/1993, prin care se propune ca toate sumele de bani provenite din acţiunile de concesionare a terenurilor din Centrul Civic şi încasate de Asociaţia COMPREST R.A. - PROIECT S.A. Braşov, cu excepţia sumelor donate de către concesionari pentru realizarea unor acţiuni social-culturale, să fie virate în bugetul local şi să fie administrate ca venituri ale bugetului local,

Având în vedere că toate acţiunile de concesionare urmează să se realizeze prin societatea comercială a municipiului înfiinţată prin Hotărârea nr. 12/1993,

Văzând dispoziţiile art. 16 din Legea finanţelor nr. 10/1991, ale Legii bugetului de stat nr. 32/1992, ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/1992 şi ale Legii nr. 114/1992,

În temeiul art. 21, litera "l" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Asociaţia "COMPREST R.A. - PROIECT Braşov S.A." va vira în contul de venituri al bugetului local toate fondurile rezultate în urma acţiunilor de concesionare a terenurilor şi vânzarea construcţiilor neterminate, cu excepţia sumelor donate de concesionari pentru realizarea unor acţiuni social-culturale.

ART. 2. Sumele virate la bugetul local potrivit art. 1 se vor utiliza în cadrul bugetului, la capitolele de cheltuieli, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 3. Asociaţia "COMPREST R.A. - PROIECT Braşov S.A." va pune la dispoziţia societăţii comerciale a municipiului înfiinţată prin Hotărârea nr. 12/1993, toate actele şi datele necesare fnalizării drepturilor şi obligaţiilor ce revin municipiului în calitate de concedent.

ART. 4. Direcţia Economică şi Asociaţia "COMPREST R.A. - PROIECT Braşov S.A." vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        CAROL  ZAKARIAS