Hotărârea nr. 25/1993

RESPINGEREA CONTESTATIEI FORMULATA DE DL.PAIU LIVIU IMPOTRIVA HCL NR.3 DIN 5.02.1993

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 25

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând contestaţia formulată de domnul Paiu Liviu - angajat la Prefectura Judeţului Braşov - împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 3/1993, prin care s-a aprobat componenţa consiliilor de administraţie de la regiile autonome de interes local, ocazie cu care petentul nu a mai fost confirmat ca membru în Consiliul de administraţie al R.A. TERMO,

Având în vedere că domnul Paiu Liviu fusese numit membru în Consiliul de administraţie al R.A. TERMO în luna aprilie 1992, când R.A. TERMO era sub autoritatea Consiliului Judeţean, dar prin H.G. nr. 597/1992, începând cu 1 octombrie 1992, R.A. TERMO a trecut sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov şi, în consecinţă, s-a numit un nou consiliu de administraţie,

În temeiul art. 21, litera "i" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Paiu Liviu împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 3 din 5 februarie 1993.

ART. 2. Serviciul Coordonare, Organizare, Personal, Salarizare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             CAROL  ZAKARIAS