Hotărârea nr. 24/1993

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN STR. TELEGRAFULUI CATRE PAROHIA ORTODOXA ROMANA "BUNA VESTIRE I" BRASOV, PENTRU BISERICA.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 24

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de29 martie 1993,

Analizând referatul Serviciului de Amenajarea teritoriului nr. 6055/1993, prin care se propune concesionarea directă, fără licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 3063 m.p. pentru Parohia Ortodoxă Română "BUNA VESTIRE - I" Braşov în vederea construirii unei biserici în cartierul Craiter,

Având în vedere utilitatea publică a lăcaşurilor de cult şi numărul insuficient al acestora faţă de numărul credincioşilor, precum şi dispoziţiile D.L. nr. 126/1990,

În temeiul art. 21, literele "g" şi "m" şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în municipiul Braşov, str. Telegrafului, înscris în C.F. nr. 16300 Braşov, sub nr.top. 8476 în suprafaţă de 3063 m.p, către Parohia Ortodoxă Română "BUNA VESTIRE - I" Braşov, în vederea edificării unei biserici.

ART. 2. Concesionarea se face pe o durată de 99 de ani, iar preţul terenului este de 25 lei/m.p., urmând ca beneficiarul să plătească o redevenţă anuală de 1 leu/m.p.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul de evidenţă şi administrare patrimoniu, care va încheia contractul de concesionare.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS