Hotărârea nr. 23/1993

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN STR.POLITEHNICII 3 DE CATRE AGENTIA PENTRU SUPRAVEGHERE SI PROTECTIA MEDIULUI BRASOV, IN SCOPUL CONSTITUIRII UNUI SEDIU.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 23

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând adresa nr. 15556/1992 a Agenţiei pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Braşov şi referatul Biroului pentru evidenţa şi administrarea patrimoniului nr. 5999/1993, prin care se propune concesionarea directă, fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 625 m.p., pentru Agenţia de Supravegherea şi Protecţia Mediului, în vederea construirii sediului acestei instituţii,

Având în vedere utilitatea publică a activităţii de protecţia mediului şi prevederile art. 12, litera "b" din Legea nr. 50/1991,

În temeiul art. 21, literele "g" şi "n" şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în municipiul Braşov, str. Politehnicii nr. 3, înscris în C.F. nr. 13411 Braşov, sub nr.top. 5307/1/2/1, 5307/2/2/1, 5309/2/2/1, 6694/2/2/1, 6695/1/2/1, în suprafaţă de 625 m.p., către Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Braşov, în scopul construirii unui sediu.

ART. 2. Concesionarea se face pe o perioadă de 99 de ani, iar preţul terenului este de 15.000 lei pe m.p., urmând ca beneficiarul să plătească o redevenţă anuală de 600 lei/m.p.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul evidenţă şi administrare patrimoniu care va încheia contractul de concesionare.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS