Hotărârea nr. 2/1993

INCETAREA ACTIVITATII RIAL - 1.02.1993. INFIINTAREA S.C. RECON SA BRASOV

H O T Ã R Â R E A   NR. 2

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând documentaţia depusă de Consiliul de Administraţie al R.A. RIAL Braşov, prin care se propune reorganizarea acesteia prin divizare, într-o regie autonomă care să se ocupe de administrarea fondului locativ şi o societate comercială, având ca obiect de activitate prestările de servicii în domeniul construcţiilor civile, transport şi altele;

Având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 17 din Legea nr. 15/1990 şi ale art. 8 din H.G. nr. 113/1992;

În temeiul art. 21 litera "b" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data de 1 februarie 1993 Regia Autonomă RIAL Braşov se reorganizează prin divizare.

ART. 2. Începând cu aceeaşi dată Regia Autonomă RIAL R.A. va avea obiectul de activitate, patrimoniul şi sediul principal prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

ART. 3. Începând cu data de 1 februarie 1993 se înfiinţează Societatea Comercială RECON S.A. Braşov, având forma juridică, obiectul de activitate, denumirea, sediul principal şi capitalul social subscris, cele prevăzute în statutul anexă 4 la prezenta hotărâre.

ART. 4. RIAL R.A. Braşov şi S.C. RECON S.A. sunt persoane juridice române şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform prevederilor propriilor regulamente şi statut şi a legilor în vigoare.

ART. 5. Activul şi pasivul fostei R.A. RIAL Braşov se preia de noii agenţi economici înfiinţaţi prin prezenta hotărâre, pe bază de protocol.

              Eventualele litigii ce se vor ivi în legătură cu patrimoniul vor fi conciliate de Consiliul Local.

ART. 6. Personalul preluat de R.A. RIAL şi respectiv S.C. RECON S.A. se consideră transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar, sporul de vechime şi indemnizaţiile de conducere, după caz, avute, dacă va fi încadrat pe funcţii cu nivele mai mici de salarizare.

ART. 7. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 8. În baza prezentei hotărâri R.A. RIAL şi S.C. RECON S.A. vor solicita înregistrarea în Registrul comerţului şi vor face demersurile necesare pentru publicarea în Monitorul Oficial a actelor de înfiinţare.

ART. 9. Direcţia economică, Direcţia tehnică, R.A. RIAL şi S.C. RECON S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CONSTANTIN IVASIUC