Hotărârea nr. 18/1993

ASOCIEREA INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. BANCA DACIA FELIX.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 18

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Direcţiei economicie nr. 4103/1993, prin care se propune a se aproba o asociere între Municipiul Braşov şi S.C. Banca Dacia Felix S.A. pentru terminarea construcţiilor începute în Centrul Civic, în ansamblul blocurilor C 24, C 25, C 26,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 85/1992,

În temeiul art. 21, litera "h", 29 şi 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă asocierea între Municipiul Braşov şi S.C. Banca Dacia Felix, prin participarea în natură a municipiului la terminarea construcţiilor începute în ansamblul blocurilor C 24, C 25, C 26.

ART. 2. Condiţiile de asociere şi cota de participare a părţilor se vor stabili prin contract negociat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CAROL  ZAKARIAS