Hotărârea nr. 17/1993

RETRAGEREA CALITATII DE IMPUTERNICIT MANDATAT AL CONSILIULUI LOCAL IN C.I.S. LA S.C. ENGROSS COMSERVICE SA A D-LUI BENEDEK EMERIC SI INLOCUIREA CU DL PUSCASU GH.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 17

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând cererea domnului Emeric Benedek, prin care solicită retragerea calităţii de împuternicit mandatat al Consiliului Local în Consiliul împuterniciţilor statului de la S.C. ANGROSS-COMSERVICE S.A.,

Văzând şi propunerea ca în locul acestuia să fie numit domnul consilier Puşcaşu Gheorghe,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 78/1992,

În temeiul art. 21, litera "i" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă cererea domnului consilier Emeric Benedek, prin care se solicită retragerea calităţii de împuternicit mandatat al Consiliului Local în C.I.S. la S.C. ANGROSS-COMSERVICE S.A. Braşov.

ART. 2. Se mandatează ca împuternicit al Consiliului Local al Municipiului Braşov în cadrul C.I.S. la S.C. ANGROSS-COMSERVICE S.A. Braşov, domnul consilier Gheorghe Puşcaşu.

ART. 3. Serviciul Coordonare Organizare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS