Hotărârea nr. 16/1993

APROBAREA PROGRAMULUI PRINCIPALELOR LUCRARI CE SE VOR ORGANIZA IN MUNICIPIUL BRASOV IN ANUL 1993, CF. ANEXA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 16

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizînd proiectul programului principalelor lucrări şi acţiuni ce se vor organiza în municipiul Braşov în anul 1993 şi în perspectivă,

Având în vedere propunerile făcute pentru completarea şi îmbunătăţirea programului,

În temeiul art. 21, litera "c" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Programul principalelor lucrări şi acţiuni ce se vor organiza în municipiul Braşov în anul 1993, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul şi direcţiile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS