Hotărârea nr. 15/1993

APROBARE EZXECUTIE BUGERATA PE ANUL 1992, CF. RAPORTULUI ANEXAT.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 15

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând Raportul privind execuţia bugetară pe anul 1992 prezentat de Direcţia economică,

În temeiul art. 21, litera "c" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC. Se aprobă execuţia bugetară pe anul 1992, conform Raportului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS