Hotărârea nr. 134/1993

ACORDAREA UNOR SUME PERSONALULUI CONSILIULUI LOCAL.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 134

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice nr. 29.905/1993, prin care se propune acordarea unor sume personalului Consiliului Local,

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 2 a Guvernului României şi adresa Ministerului Finanţelor nr. 45.931/30.XI.1993, oct 2, alin.2;

În temeiul art. 21, litera "e", 29, 83 şi 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se alocă din bugetul local pe anul 1993 la Cap. 69.1. "Cheltuieli pentru organele autorităţii executive" art. 10.03, suma de 6.000.000 lei.

ART. 2. Suma va fi utilizată pentru a se asigura o mai bună reprezentare a personalului Consiliului Local în relaţiile cu publicul.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            WILHELM  MAYER