Hotărârea nr. 133/1993

DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC METAPREST SA CU SUMA DE 450.000 LEI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 133

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Briroului Patrimoniu înregistrat sub nr. 26.617/1993, prin care se propune diminuarea capitalului social al S.C. METAPREST S.A. Braşov cu suma de 450.000 lei, reprezentând valoarea de invetar a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă nr. 76, imobil care face parte din domeniul privat al municipiului Braşov şi nu poate fi inclus în documentaţia întocmită în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi ale H.G. nr. 113/1993;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă diminuarea capitalului social al S.C. METAPREST S.A. Braşov cu suma de 450.000 lei, reprezentând valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă nr. 76 (Atelier arcuri).

Imobilul respectiv, fiind proprietatea municipiului, va fi înregistrat în evidenţele contabile şi închiriat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 2. Direcţia Economică şi Biroul Patrimoniu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                            Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               WILHELM  MAYER