Hotărârea nr. 132/1993

COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL RA RIAL BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 132

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul nr. 8.391/1993 al R.A. RIAL Braşov, înregistrat sub nr. 29.708/1993, prin care se solicită completarea obiectului de activitate cu "proiectarea şi executarea construcţiilor de orice fel";

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 15/1990 şi faptul că R.A. RIAL a fost înfiinţată prin hotărârea Consiliului Local;

În temeiul art. 21, litera "n" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se completează obiectul de activitate al Regiei Autonome RIAL Braşov, în sensul că poate realiza şi activitatea de "proiectare şi executare a construcţiilor de orice fel".

ART. 2. R.A. RIAL Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           WILHELM  MAYER