Hotărârea nr. 131/1993

APROBAREA PLATII SUMEI DE 50.000 LEI DE CATRE PAROHIA "CUVIOASA PARASCHIVA" TRIAJ REGULARIZAREA SUMEI - LA TERMINAREA CONSTRUCTIEI.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 131

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând cererea Parohiei "Cuvioasa Paraschiva" Triaj, înregistrată sub nr. ad. 18.381/1993, prin care se solicită ca la eliberarea autorizaţiei de construcţie să plătească o taxă de 50.000 lei, urmând ca regularizarea sumei integrale ce reprezintă taxa să se facă în termen de 15 zile de la terminarea construcţiei;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991 şi ale Normelor M.L.P.A.T. de aplicare a acesteia;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă ca Parohia "Cuvioasa Paraschiva" Triaj să plătească o taxă de 50.000 lei la eliberarea autorizaţiei de construcţie a lăcaşului de cult, urmând ca regularizarea sumei integrale să se facă în termen de 15 zile de la terminarea construcţiei.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             WILHELM  MAYER