Hotărârea nr. 130/1993

RESPINGEREA PROPUNERII DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 130

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul nr. 28.581/1993, prin care se propune modificarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, aprobat prin Hotărârea nr. 12/1992 în sensul adaptării acestuia la prevederile punctului 2 al notei de la anexa nr. 7 din Legea nr. 33/1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991, cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României şi al celorlalte organe ale puterii executive;

Având în vedere că Legea nr. 33/1993 este o lege specială care nu poate abroga tacit nici una din prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, care are o lege organică;

Ţinând cont de faptul că acordarea indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilieri, în condiţiile stabilite prin regulamentul propriu se bazează pe principiile legalităţii şi al autonomiei locale înscrise în Constituţia României, precum şi în Legea administraţiei publice locale;

În temeiul art. 21, litera "b", 29 şi 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se respinge propunerea de modificare a Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Plata indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, se va efectua şi în continuare în baza regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 12/1992.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         WILHELM  MAYER