Hotărârea nr. 13/1993

APROBAREA EFECTUARII CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA IN CONTINUARE A CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE (64.925.000 LEI)

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 13

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 februarie 1993,

Analizând referatul Direcţiei economice nr. 7190/1993 prin care se propune a se aproba utilizarea sumei de 64.925.000 lei pentru finanţarea în continuare a construcţiilor de locuinţe începute în anii anteriori care rămân în proprietatea municipiului,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 79/1992, anexa 2A, cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuinţelor construire din fondurile statului,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă efectuarea cheltuielilor de capital din bugetul local pentru finanţarea în continuare a construcţiilor de locuinţe, din sumele încasate din vânzarea de locuinţe în anul 1992, în valoare totală de 64.925.000 lei.

ART. 2. Suma va fi virată la R.A. COMPREST Braşov care, în calitate de antreprenor general, va efectua plăţile către constructori, proporţional cu cheltuielile făcute de aceştia, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 3. Direcţia economică, Direcţia Tehnică şi R.A. COMPREST vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                     MONICA  PÃLTINEANU