Hotărârea nr. 129/1993

APROBAREA EFECTUARII IN TRIM.I 1994 A CONCEDIULUI NEEFECTUAT DE CATRE SALARIATII DIN APARATULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUN.BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 129

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul S.C.O.S.P.A. nr. 28.804/1993, prin care se solicită aprobarea ca salariaţii care din cauze obiective nu şi-au putut efectua integral concediul de odihnă până la finele anului, să-l efectueze în cursul trimestrului I 1994;

Având în vedere prevederile art. 38 din Constituţia României;

În temeiul art. 21, litera "s" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă ca salariaţii din aparatul Consiliului Local care, din cauze obiective, nu au efectuat integral concediul de odihnă în cursul anul 1993, să-l efectueze în trimestrul I 1994.

ART. 2. Direcţiile şi compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         WILHELM  MAYER