Hotărârea nr. 127/1993

INCREDINTAREA DIRECTA CATRE RA COMPREST A LUCRARILOR DE IDENTIFICARE DEZMEMBRARE SI INTABULARE A TERENURILOR.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 127

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Biroului Patrimoniu nr. 28.115/1993, prin care se propune încredinţarea directă către R.A. COMPREST a lucrărilor de identificare, dezmembrare şi întabulare a terenurilor cu sau fără construcţii aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Braşov, care urmează să fie concesionate sau închiriate;

Având în vedere că R.A. COMPREST a îndeplinit atribuţiile de antreprenor general pentru construcţiile social-culturale edificate în municipiul Braşov, deţine documentaţia necesară şi are constituit un serviciu de specialitate,

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29, 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către R.A. COMPREST Braşov, până la organizarea unui serviciu de specialitate în cadrul aparatului Consiliului Local, a lucrărilor de identificare, dezmembrare şi întabulare a terenurilor cu sau fără construcţii, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Braşov, care urmează să fie concesionate sau închiriate.

ART. 2. Direcţia Economică şi Biroul Patrimoniu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           WILHELM  MAYER