Hotărârea nr. 126/1993

MENTINEREA ZONARII MUN.BRASOV, APROBATA PRIN HCL 41/1992

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 126

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Biroului Patrimoniu înregistrat sub nr. 26.702/1993, prin care se propune menţinerea zonării municipiului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1992, în vederea stabilirii şi perceperii taxelor pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru agricultură şi silvicultură;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 69/1993,

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se menţine zonarea municipiului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1992, în vederea stabilirii şi perceperii taxelor pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru agricultură şi silvicultură.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          WILHELM  MAYER