Hotărârea nr. 125/1993

PRELUNGIREA VALABILITATII HCL 86/93 PANA LA 31 DECEMBRIE 1994

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 125

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Biroului Patrimoniu nr. 28.660/1993, prin care se propune prelungirea valabilităţii de aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 86/1993 până la 31 decembrie 1994 şi păstrarea zonării aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 41/1992,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se prelungeşte valabilitatea de aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 86/1993 până la 31 decembrie 1994.

ART. 2. Se menţine zonarea municipiului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1992.

ART. 3. Biroul Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         WILHELM  MAYER