Hotărârea nr. 124/1993

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AL CIMITIRULUI, CAPELEI SI SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PAROHIEI ORTODOXE VALEA CETATII.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 124

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Tehnice înregistrat sub nr. 24.744/1993, prin care se propune aprobarea planului urbanistic de detaliu, întocmit la comanda Parohiei Ortodoxe "Valea Cetăţii", privind amenajarea cimitirului parohial din cartierul Valea Cetăţii, amplasarea capelei şi a sediului administrativ al parohiei,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991 şi avizul favorabil al comisiei de arhitectură şi urbanism;

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă planul urbanistic de detaliu privind amenajarea cimitirului, a capelei şi a sediului administrativ al Parohiei Ortodoxe "Valea Cetăţii" Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lucrările vor începe cu amenajarea perdelei de protecţie prin gard viu a laturii dinspre şcoală.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          WILHELM  MAYER