Hotărârea nr. 123/1993

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUN.BRASOV PE ANUL 1993.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 123

 din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice nr. 28.583/10.XII.1993, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 2 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993,

În temeiul art. 21, litera "e" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 1993, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             WILHELM  MAYER