Hotărârea nr. 12/1993

APROBAREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA, CU ACTIONAR UNIC CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 12

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând referatul întocmit de Direcţia economică, prin care se propune înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată, cu acţionar unic Consiliul Local Braşov, care să asigure proiectarea lucrărilor publice, întocmirea documentaţiilor pentru concesionare, evidenţa imobilială şi alte asemenea activităţi,

În temeiul art. 21, litera "h", 29 şi 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Braşov.

                Denumirea, sediul, durata, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial se vor stabili prin statut, care se va prezenta Comisiei de specialitate, spre avizare, înainte de înregistrare la Judecătorie şi Registrul Comerţului.

ART. 2. Direcţia economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        CONSTANTIN  IVASIUC