Hotărârea nr. 119/1993

APROBAREA UNUI AJUTOR BANCAR DE 6.000.000 LEI PENTRU SPITALUL DE PEDIATRIE SI 200.000 LEI PENTRU MUZEUL PRIMEI SCOLI ROMANESTI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 119

din data de 9 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 9 noiembrie 1993,

Având în vedere necesitatea finalizării lucrărilor de construcţii şi reparaţii începute la Spitalul Municipal de Pediatrie Braşov,

Analizând solicitarea comisiei de specialitate prin care se propune acordarea unui ajutor bănesc de 200.000 lei pentru Muzeul Primei Şcoli Româneşti pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi conservare a valorilor pe care le adăposteşte, precum şi cele ocazionate de plata salariilor,

În temeiul art. 21, litera "n" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata sumei de 6 milioane lei pentru Spitalul Municipal de Pediatrie Braşov, în vederea finalizării lucrărilor de construcţii şi reparaţii începute.

ART. 2. Se aprobă plata sumei de 200.000 lei pentru lucrări de întreţinere şi plata salariilor la Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Schei.

ART. 3. Sumele respective vor fi plătite din banii donaţi de către concesionarii terenurilor din Centrul Civic.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            TOMA  CARDOŞ