Hotărârea nr. 118/1993

APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 1994 AL ADMINISTRATIEI PIETELOR SI APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 1993.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 118

din data de 9 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 9 noiembrie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 24.267/1993, prin care se propune aprobarea bugetului pe anul 1993 al Administraţiei Pieţelor şi aprobarea proiectului de buget pe anul 1994,

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Decretul nr. 151/1975,

În temeiul art. 21, literele "o" şi "u" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul de buget pe anul 1994 al Administraţiei Pieţelor în sumă de 234.400 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.

ART. 2. Se aprobă bugetul pe anul 1993 al Administraţiei Pieţelor Braşov, în sumă de 99.800 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.

ART. 3. Direcţia Economică din Primăria Braşov va asigura respectarea legii privind execuţia bugetară la Administraţia Pieţelor.

ART. 4. Administraţia Pieţelor va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             TOMA  CARDOŞ