Hotărârea nr. 117/1993

APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1994.

 

H O T Ã R Â R E A   NR.  117

din data de 9 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 9 noiembrie 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 25.977/1993, prin care se propune aprobarea proiectului de buget local pe anul 1994,

Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. 3 din Legea nr. 10/1991, a finanţelor,

În temeiul art. 21, litera "e" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul bugetului local pe anul 1994 în sumă de 15.875.437 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.

Proiectul va fi înaintat Consiliului Judeţean Braşov.

ART. 2. Pentru analiza necesităţilor reale ale municipiului Braşov şi identificarea posibilităţilor de soluţionare a problemelor, se vor invita parlamentarii locali şi Comisia de buget-finanţe a Consiliului Judeţean Braşov la o discuţie comună.

ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            TOMA  CARDOŞ