Hotărârea nr. 116/1993

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE ZONA PENTRU CENTRUL FINANCIAR COMERCIAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 116

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie1993,

Analizând referatul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru Centrul Financiar Comercial al Municipiului Braşov, întocmit de arhitecţii Toric Nicolae şi Tipăruş Şerban;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29, 79 şi 80 din Legea administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Zonă pentru Centrul Financiar Comercial al Municipiului Braşov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Serviciul Arhitectură şi Urbanism va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        VASILE  OLTEANU