Hotărârea nr. 114/1993

MANDATAREA CA IMPUTERNICIT AL STATULUI IN CADRUL CIMS LA SC AUTOMART SA BRASOVA D-LUI RUSU TEODOR

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 114

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.580/1993 al Serviciului Coordonare, Organizare, Salarizare, Personal, prin care se propune numirea domnului Rusu Teodor ca împuternicit mandatat al Consiliului Local la S.C. "Autostart" S.A. Braşov;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 78/1992,

În temeiul art. 21, litera "i" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se mandatează ca împuternicit al Consiliului Local al Municipiului Braşov în cadrul C.I.M.S., la S.C. "Autostart" S.A. Braşov, domnul Rusu Teodor, şeful corpului de control comercial din cadrul Primăriei Braşov.

ART. 2. Serviciul Coordonare, Organizare, Personal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE  OLTEANU