Hotărârea nr. 113/1993

SCOATEREA LA LICITATIE A TERENULUI PENTRU REALIZAREA PASAJULUI PIETONAL DIN INTERSECTIA N.BALCESCU - D.GHEREA - BD.EROILOR

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 113

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 24.315/1993 al Biroului Evidenţă, Gestionare şi Administrare a Patrimoniului Public, prin care se propune scoaterea la licitaţie în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 1.500 m.p., necesar executării pasajului pietonal la intersecţia străzilor N. Bălcescu - Dobrogeanu Gherea - B-dul Eroilor;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor;

În temeiul art. 21, literele "g" şi "m , art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 1.500 m.p., necesar executării pasajului pietonal la intersecţia străzilor Nicolae Bălcescu - Dobrogeanu Gherea - B-dul Eroilor. Terenul se identifică potrivit anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Concesionarea terenului se face pe o durată de 99 de ani, iar preţul de începere al licitaţiei este de 2.000 lei/m.p./an.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Biroul Evidenţă, Gestionare şi Administrare a Patrimoniului.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE  OLTEANU