Hotărârea nr. 112/1993

CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI DIN CENTRUL CIVIC PENTRU CATEDRALA ORTODOCA "INALTAREA DOMNULUI".

 

H O T Ã R Â R E A  NR. 112

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 24.073/1993 al Biroului de Evidenţă, Gestionare şi Administrare a Patrimoniului, prin care se propune concesionarea unui teren în Centrul Civic al Braşovului, în suprafaţă de 4.955 m.p. pentru edificarea catedralei ortodoxe "Înălţarea Domnului",

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Centrul Civic al Braşovului, în suprafaţă de 4.955 m.p., în scopul edificării catedralei ortodoxe "Înălţarea Domnului", terenul se identifică potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Concesionarea se face pe o perioadă de 99 de ani, iar preţul terenului este de 25 lei/m.p.

ART. 3. Biroul Evidenţă, Administrare şi Gestionare a Patrimoniului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            VASILE   OLTEANU