Hotărârea nr. 111/1993

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.351/93 PRIVIND IESIREA DIN INDIVIZIUNE DINTRE PRIMARIA BRASOV SI CETATEANUL PITU GHEORGHE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 111

din data 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 13.744/1993 al Oficiului Juridic, prin care se propune însuşirea expertizei tehnice nr. 351/1993, întocmită de Biroul local de expertize şi aprobarea ierişii din indiviziune dintre Municipiul Braşov ce deţine 3/4 din dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în Braşov, str. Neptun bl. 112, sc. A, ap. 1, înscris în C.F. 29541 Braşov, sub nr. top. 7490/1/1/1/5/1 şi cetăţeanul Pitu Gheorghe, ce deţine 1/4 din dreptul de proprietate asupra aceluiaşi apartament,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 603/1943, privind producerea împărţelii juridice,

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29, 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 351/1993, întocmită de Biroul local de expertiză şi se aprobă ieşirea din indiviziune dintre cetăţeanul PITU GHEORGHE şi Primăria Municipiului Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Biroul Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          VASILE  OLTEANU