Hotărârea nr. 110/1993

SCOATEREA DIN PATRIMONIUL FORTPREST SA BRASOV A ATELIERULUI DE VULCANIZARE DIN STR.SITEI NR.1

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 110

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 18.706/1993 al Biroului Evidenţă, Administrare, Gestionare Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din patrimoniul FORTPREST S.A. BRAŞOV a atelierului de vulcanizare auto, situat în str. Sitei nr. 1, amplasat pe terenul evidenţiat în C.F. ca aparţinând domeniului public,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 113/1993 şi ale Legii nr. 15/1990,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea din patrimoniul FORTPREST S.A. Braşov a atelierului de vulcanizare auto, situat în str. Sitei nr. 1, cu numărul de inventar 10154, în valoare de 82.942 lei şi trecerea lui în patrimoniul Municipiului Braşov.

ART. 2. Până la dezafectarea atelierului de vulcanizare se va plăti în continuare chiria legală.

ART. 3. Biroul Evidenţă, Administrare, Gestionare Patrimoniu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE  OLTEANU