Hotărârea nr. 11/1993

PROGRAMUL DE LIVRARE AL APEI POTABILE ZILNIC MINIM 6 ORE, STABILIT DE RA APA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 11

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Având în vedere starea de criză în alimentarea cu apă a municipiului, stare generată atât de lipsa precipitaţiilor şi insuficienţa capacităţilor de acumulare şi transport, dar şi de folosirea iraţională a apei potabile de către agenţii economici, risipa ce se produce în gospodăriile populaţiei şi pierderile înregistrate în reţele şi instalaţii;

În temeiul art. 21, litera "k" şi "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Regia Autonomă "Apa" va stabili un program de livrare a apei potabile zilnic.

              Programul va fi publicat în presă şi afişat la Asociaţiile de locatari şi panourile de publicitate ale Primăriei.

              Nerespectarea programului anunţat şi afişat va conduce la înlocuirea din funcţie a persoanei vinovate.

ART. 2 Agenţii economici care posedă surse proprii de apă potabilă sunt obligaţi ca, în termen de 2 săptămâni de la publicarea în presă a prezentei hotărâri, să le pună în funcţiune şi să le utilizeze.

              În caz contrar R.A. Apa este împuternicită să îi deconecteze de la reţeaua publică.

ART. 3 Agenţii economici, indiferent de subordonarea lor vor lua măsuri pentru repararea reţelelor şi instalaţiilor interioare, pentru raţionalizarea consumurilor de apă potabilă.

               R.A. Apa va controla permanent starea reţelelor şi instalaţiilor de distribuirea apei potabile, atât la agenţii economici, cât şi la Asociaţiile de locatari şi populaţie, iar în cazul constatării unor nereguli vor lua măsuri de sancţionare sau deconectare, conform legii.

ART. 4. R.A. Apa, de comun acord cu Asociaţiile de locatari şi cetăţenii, va determina cu exactitate cantitatea de apă consumată şi va încasa numai contravaloarea acesteia.

              În acelaşi timp, Asociaţiile de locatari vor verifica şi repara urgent toate instalaţiile şi reţelele comune de distribuirea apei, existente în clădiri.

ART. 5. R.A. Apa va asigura, cu prioritate, apă potabilă pentru instituţiile sanitare, de învăţământ, de asistenţă socială.

              Conducătorii acestor instituţii vor asigura repararea urgentă a instalaţiilor sanitare, a instalaţiilor la bucătării, asigurând un consum minim de apă potabilă.

ART. 6. R.A. Apa va conlucra mai strâns cu R.A. Termo pentru eliminarea pierderilor de apă în punctele şi centralele termice, pentru optimizarea şi evidenţierea corectă a consumurilor în aceste instalaţii.

ART. 7. R.A. Apa, împreună cu Direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Local, vor urmări în continuare obţinerea tuturor avizelor şi aprobărilor pentru începerea şi realizarea lucrărilor de sporire a capacităţilor de alimentare cu apă potabilă a municipiului Braşov din sursele Tărlung şi Prejmer.

ART. 8. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, R.A. Apa şi R.A. Termo vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         CONSTANTIN  IVASIUC